Om SAV

Sällskapet Alnarpsparkens VännerSällskapet Alnarpsparkens Vänner (SAV) är en ideell förening som verkar för Alnarpsparkens bevarande och utveckling. Parken har gamla anor och används

både av SLU för undervisningsändamål och av allmänhet för rekreation. Mer om parken hittar du på SLUs hemsida.


SAV ger ekonomiska bidrag till parken för utvalda ändamål. De senaste åren har bidrag till exempel gått till plantering av magnoliaskogen vid Rörsjövägen,

produktion av en ljudguide för parken och till anskaffande av utemöbler.


SAV verkar för kunskapsförmedling och folkbildning i samarbete med verksamheterna i Alnarp och för att ge allmänheten större kännedom om Alnarpsparken

som rekreations- och miljöresurs. Föreläsningar, parkvandringar och visningar arrangeras regelbundet. Arrangemangen annonseras i SAVs medlemsbrev som

skickas ut några gånger per termin.


Föreningens tillkomst och första 10-årsperiod beskrivs i en jubileumsskrift som du hittar under fliken Om SAV.